คณะสาธารณสุขศาสตร์

 1. คณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
   อ.ธนบดี (หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์)
    โทร. 091-5452691
   2. คณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   อ.ดร.วิทชย (ประธานหลักสูตร)
   โทร. 081-8982724
   3. อ.พจนีย์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิชา)
   โทร. 099-6064789

ติดตามข่าวสารจากคณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จาก Facebook: https://www.facebook.com/PublicHealth.VU/

QR Code ของคณะสาธารณสุขศาสตร์