หลักสูตรปริญญาเอก

 

ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ DBA
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม