การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไปทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับมัคคุเทศก์ ณ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา