การศึกษาดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านคอกช้าง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

    คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จัดกิจกรรม ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านคอกช้าง อำเภอครบุรีใต้ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมใน “รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การเดินป่าศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การสำรวจศักยภาพของชุมชน เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา