การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6


      คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6 ใน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  โดยส่งแข่งขันประเภทสุนทรพจน์ 1 คน คือนางสาวพรนภา เจริญผล และ เรียงความ 1 คน คือ นางสาวดวงหทัย บังพิมาย และการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ คือ นางสาวพรนภา เจริญผล  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ  ซึ่งแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เงินรางวัล 1,500 บาท  แบ่ง 3 สถาบัน สถาบันละ 500 บาท คือ นางสาวดวงหทัย บังพิมาย