ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ณภัทรธิรา และ อาจารย์ณัฐกานต์ ร่วมนำเสนองานวันสหกิจศึกษาไทย

ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ณภัทรธิรา และ อาจารย์ณัฐกานต์ ร่วมนำเสนองานวันสหกิจศึกษาไทย

ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ณภัทรธิรา และ อาจารย์ณัฐกานต์ ร่วมนำเสนองานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ”การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานสาขาการจัดการเชิงประยุกต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” โดยได้รับความสนใจ และการต้อนรรับเป็นอย่างดี