📑ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ———————————————————————————————————-           ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม

Read more

📑ด่วนอย่ารอช้ารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2563 (รับตรงรอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

Read more

📑ประกาศกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุลขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ มารายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยผู้ประสงค์กู้ยืม (กรอ. / กยศ.) โปรดเตรียมค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาทค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่าง

Read more

📑📜 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ 🎀ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2

Read more