กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดการปัจฉิมและมอบประกาศฯ(ล่าสุด070667)Download

Read More

แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

Read More