กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะผู้บริหาร นำโดย….อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,ผศ.ดร พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์

Loading

Read more

อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 11 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ได้รับเกียรติจากอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี

Loading

Read more

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าฝึกสหกิจศึกษาและเข้าพบตัวแทน สมบูรณ์กรุ๊ป Somboon Advance Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 ภายใต้โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

Loading

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล

30 พฤษภาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ขอบคุณมิตรภาพ ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลทุกท่านที่ให้การดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น

Loading

Read more

อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023

Loading

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่” โดย อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ รอง

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ , ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และ ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ท่าน 1. นางสาวบุญญ์กัญญ์ จิรเพิ่มพูน  ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ท่าน  1.นายกฤตย์ษุพัช สารนอก 2. นายวิสิฐศักดิ์ รักพร 3. นางสาวเพ็ญภัทรา เติมพันธ์ และ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา”

วันที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา” โดยมีอาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

3 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารมุข-ปราณี นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลสืบไป

Loading

Read more

ศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น

ภาพบรรยากาศการอบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น จัดขึ้นโดยทีมงานศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวเปิดพิธีโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading

Read more