?ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ที่ ลานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล