?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กำหนดการ

วันที่

รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/

ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 – 26 กันยายน 2561

(เวลา 09.00 – 15.30 น.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2561

(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

– รับเอกสารลงทะเบียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารขวัญทอง ห้อง 4205 ระหว่างวันที่ 18-26 กันยายน 2561

– ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 15,000 บาท

– หากไม่มารายงานตัว/ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561
เวลา 09.00-15.30 น. มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้สำรองเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามลำดับ