📑ประกาศกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุลขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ มารายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยผู้ประสงค์กู้ยืม (กรอ. / กยศ.) โปรดเตรียมค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาทค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่าง

Read more

📑ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ———————————————————————————————————-           ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม

Read more

📑📜 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ 🎀ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Read more

💡ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 รอบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ประจำปี 2563

Read more

📑ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ เรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 31 มกราคม 2563 โดยติดต่อขอรับใบแจ้งสำเร็จการศึกษาที่ศูนย์ทะเบียนฯ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน

Read more