📑📜 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ 🎀ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ Portfolio และรอบรับตรงรอบที่ 2

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Read more

💡ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 รอบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ประจำปี 2563

Read more

?ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ เรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 31 มกราคม 2563 โดยติดต่อขอรับใบแจ้งสำเร็จการศึกษาที่ศูนย์ทะเบียนฯ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน

Read more