?มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วันที่ 29 สิงหาคม ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 สถาบัน

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการยกระดับห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์พจนีย์ พุฒนา และอาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย เป็นตัวแทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม