มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคอีสานซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้ว 33 ปี โดยท่านอธิการบดีมีนโยบายที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้ก้าวไกลพร้อมกับการพัฒนาบัณฑิต ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “จริยธรรม นำปัญญา” ให้บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสำเร็จไปพร้อมกับการมีงานทำ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้มีนโยบายผลักดันอย่างเข้มข้น โดยการนำของดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ได้จัดตั้งโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นผู้กำกับดูแล และเมื่อวันที่30 -31 มีนาคม 25560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานบันที่มีอาจารย์ต้นแบบในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน : Work Integrated Learning โดย ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เข้ารับโล่ในครั้งนี้ และดร.อลงกต ยะไวทย์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีความสามารถเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน : Work Integrated Learning ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 10 แห่ง โดยรางวัลดังกล่าวมีการคัดเลือกจากสถาบันและคณาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคอีสานซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้ว 33 ปี โดยท่านอธิการบดีมีนโยบายที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้ก้าวไกลพร้อมกับการพัฒนาบัณฑิต ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “จริยธรรม นำปัญญา” ให้บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสำเร็จไปพร้อมกับการมีงานทำ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้มีนโยบายผลักดันอย่างเข้มข้น โดยการนำของดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ได้จัดตั้งโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นผู้กำกับดูแล และเมื่อวันที่30 -31 มีนาคม 25560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานบันที่มีอาจารย์ต้นแบบในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน : Work Integrated Learning โดย ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เข้ารับโล่ในครั้งนี้ และดร.อลงกต ยะไวทย์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีความสามารถเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน : Work Integrated Learning ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 10 แห่ง โดยรางวัลดังกล่าวมีการคัดเลือกจากสถาบันและคณาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ