?อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เข้าร่วมงานมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล ให้เกียรติเข้าร่วมงานในการมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 ตำบลหมื่นไวย จ.นครราชสีมา ในโครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุต่อความสุขของผู้สูงอายุ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์, อาจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง, อาจารย์จุน หน่อแก้ว ,อาจารย์วาสุกรี เชวงกูล และอาจารย์วรารัตน์ สังวะลี ผู้ร่วมวิจัย