📑ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศ

เรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย

สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 31 มกราคม 2563

โดยติดต่อขอรับใบแจ้งสำเร็จการศึกษาที่ศูนย์ทะเบียนฯ

พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ห้ามสวมแว่นตาถ่ายรูป

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เคยแจ้งสำเร็จการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาก่อน แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีการลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาต้องติดต่อแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้อีกครั้ง