📚อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและศฝร.ภ.3