การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารรูปแบบการส่งบทความ 01.คำแนะนำการเขียนบทความวิชาการ 02-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย 03-คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ 04-template บทความวิชาการ 05-template บทความวิจัย 06-ttemplate-สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 07-แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา 08-แบบรับรองการตีพิมพ์สำหรับบุคลทั่วไป 09-หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 10-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมเอกสารทั้งหมด

Read more

✅สถาปัตย์ฯ ม.วงษ์ฯ บูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชน

ออกแบบศาลาไม้ไผ่ และวางผังบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชน ริมบึงพุดซา ตำบลพุดซา จังหวัดนครราชสีมา

Read more

✅ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563ในหมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย และ หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

Read more

✅โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE

โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE… ในงานนี้ ท่าน รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

Read more

📣การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่ (The Challenges of Thai Education in the New Normal)

กำหนดการส่งบทความ กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน  – วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน       – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 

Read more

✅อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต, อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวยและ อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ✅#หัวข้อ The Comparative Study of Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project towards Logistics Management 📌ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2563

Read more