การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ครั้งที่ 17 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1.การพัฒนาตัวแบบวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ จาก

Read More

รายงานสืบเนื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 "การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่" ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้  1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64  2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน 1กพ.65  3. วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 28 กพ.65  4. ประกาศผลการคัดเลือก 3 มีค.65 5. นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 16 มีค.65 

Read More

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 จากวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ "Care for Ventilated Patients: Dealing with very Difficult Weaning" โดย นายแพทย์อนุชิต นิยมปัทมะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ จาก รพ. มหาราชนครราชสีมา "Update in Trauma and Critical Care in 2020”

Read More

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่" จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) https://www.youtube.com/watch?v=U477q7iYmco&t=103s

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารรูปแบบการส่งบทความ 01.คำแนะนำการเขียนบทความวิชาการ 02-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย 03-คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ 04-template บทความวิชาการ 05-template บทความวิจัย 06-ttemplate-สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 07-แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา 08-แบบรับรองการตีพิมพ์สำหรับบุคลทั่วไป 09-หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 10-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมเอกสารทั้งหมด

Read More

✅สถาปัตย์ฯ ม.วงษ์ฯ บูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชน

ออกแบบศาลาไม้ไผ่ และวางผังบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชน ริมบึงพุดซา ตำบลพุดซา จังหวัดนครราชสีมา

Read More