Saturday, December 2, 2023

News-AcademicVU

News-AcademicVU

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-edu

รายงานสืบเนื่องรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘

Loading

Read More
News-AdvertiseNews-AcademicVUNews-ActivityNews-ph

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้  1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64  2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-ActivityNews-Advertise

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and

Loading

Read More
News-AcademicVUNewsNews-ActivityNews-edu

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่” จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-ph

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารรูปแบบการส่งบทความ 01.คำแนะนำการเขียนบทความวิชาการ 02-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย 03-คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ 04-template บทความวิชาการ 05-template บทความวิจัย 06-ttemplate-สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 07-แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา 08-แบบรับรองการตีพิมพ์สำหรับบุคลทั่วไป 09-หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 10-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมเอกสารทั้งหมด

Loading

Read More
News-AcademicVUNews-ar

✅สถาปัตย์ฯ ม.วงษ์ฯ บูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชน

ออกแบบศาลาไม้ไผ่ และวางผังบริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชน ริมบึงพุดซา ตำบลพุดซา จังหวัดนครราชสีมา

Loading

Read More