📑ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

———————————————————————————————————-

          ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม Click

ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 

กำหนดการช่องทาง-สถานที่วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ

ทางระบบ email

วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่งสอบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลวันที่  ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๓
สอบข้อเขียนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓

รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา-

ลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๑๒ กันยายน ถึง

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : วัน-เวลา ช่องทาง- สถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์