Saturday, December 2, 2023
News

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม รพ.สต.นาตาวงษ์ จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2565-2569  เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาการบริการวิชาการ การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาวะ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Loading