ม.วงษ์ชวลิตกุล จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา (Korat Smart City) โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา Korat Smart City ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา         ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาประกอบด้วยสถาบันการศึกษา           ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงานภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา          สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

          การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้กับประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาในการสร้างโอกาสทางสังคม         อย่างเท่าเทียม ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ตามบริบทของเมือง และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังเป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน          เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา 8 นโยบายเร่งด่วน 13 นโยบายระยะยาว การดำเนินการในปัจจุบัน           การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในขั้นตอนการขอรับตราสัญลักษณ์ทั้ง 7 ด้าน                 ของ Smart City ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีในการขับเคลื่อนกระบวนงานต่าง ๆ

Loading