พิธีเปิดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง Traffy Foundue จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง Traffy Foundue จังหวัดนครรราชสีมา ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ 2 ของประเทศไทยที่นำแอพพลิเคชั่น Traffy Foundue มาใช้  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกล่าวตอบรับให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนมากทั้งรูปแบบ online  และรูปแบบ On-site โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

  แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้  ซึ่งการนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้จะช่วยพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองให้มีการบูรณาการการสาธารณูปโภค รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (20 ปี) “โคราชเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน”

Loading