การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในการนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1.การพัฒนาตัวแบบวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าโดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ จาก คณะศึกษาศาสตร์

3.การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ เจ้าของผลงาน อาจารย์ธัชพนธ์ สรภูมิ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์

Loading