มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์


         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์วงษ์ชวลิตกุล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
รองอธิการบดีอาวุโสสายงา บริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริหารทรัพยากรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณเด่นชัย พริ้งไธสงผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณมนตรี สว่างวรรณากร ผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

       เนื่องในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการขยายงานต่าง ๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเครือข่ายทางการศึกษา