โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566.

คลิก เพื่อเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

Read More

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์วงษ์ชวลิตกุล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ

Read More

📚นายณัฐพล พงษ์เผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับประกาศนีบัตรเชิดชูเป็น เยาวชนดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์

Read More

📚ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม หรือรางวัล บุคคลดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562

Read More