Saturday, December 2, 2023

Author: oraya choeipho

News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีพี ออลล์          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย

Loading

Read More
News-AcademicVU

📚นายณัฐพล พงษ์เผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับประกาศนีบัตรเชิดชูเป็น เยาวชนดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์

Loading

Read More
News-AcademicVU

📚ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม หรือรางวัล บุคคลดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562

Loading

Read More
News-Advertise

📑ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Loading

Read More
News-Advertise

? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Loading

Read More