มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมพัฒนาก้าวสู่ปีที่ 40 อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งที่ 14 ของประเทศไทย มีการจัดการศึกษาด้วยคุณภาพเคียงคู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 39 ปี โดยได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมเป็น วันสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี

ในปี 2566 นี้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดงาน “วันสถาปนาครบรอบ 39 ปี และพิธีสถาปนาอธิการบดี พร้อมพัฒนาก้าวสู่ปีที่ 40 อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แสดงวิสัยทัศน์ นำพามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รวมทั้งสถาบันการศึกษาในเครือ ได้แก่ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาให้เจริญก้าวหน้าสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เคียงคู่จังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคอีสาน โดยจะทุ่มเทพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตลอดทั้ง สร้างความร่วมมือ สร้างสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อยอดไปยังนักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการและสังคมไทยในที่สุด อีกทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่ออนุวัติการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดให้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปรากฎในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนอื่น หรือกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถกระทั่งบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบการศึกษา พร้อมเปลี่ยนแปลงตามความเป็นไปของโลกใน ยุคศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ การผลิตบัณฑิตและการสอนที่มีคุณภาพ การวิจัยที่เป็นเลิศ การบริการวิชาการสู่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมระดับชุมชนและภูมิภาค การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติด้านวิชาการ และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยอธิการบดีได้มอบ โล่รางวัลบุคลากรดีเด่นจากแต่ละคณะและหน่วยงานเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นแบบอย่างที่ดี

บุคลากรดีเด่นสายผู้สอน

  • 1. อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ คณะนิติศาสตร์
  • 2. อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
  • 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ คณะนิเทศศาสตร์
  • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 5. อาจารย์นงนุช เสนคำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • 6. อาจารย์ศริญญา นาคสระน้อย คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7. อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • 8. อาจารย์ ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ คณะศึกษาศาสตร์

บุคลากรดีเด่นสายสนันสนุนการศึกษา

  • 1. นายพิธิวัฒน์ รักษ์พรมราช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากนั้นปิดท้ายงานโดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การร่วมพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด” ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากผู้แทนส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ส่วนราชการฝ่ายบริหาร ผู้แทนหอการค้า องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดทั้งคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี

Loading