พบกับประติมากรรมเท่าขนาดจริงคุณหญิงโมขี่ม้าเจ้าดำโชว์ครั้งแรก ในพิธีเปิดงาน “ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ไฮไลท์ขบวนที่น่าจับตา “รถบุปผชาติ” ศิลปะประติมากรรมเท่าขนาดจริงของ “คุณหญิงโม” บนหลังม้า “เจ้าดำ” ม้าคู่ใจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

23 มีนาคม 66 นี้ ชาวโคราช พบกับประติมากรรมเท่าขนาดจริงคุณหญิงโมขี่ม้าเจ้าดำโชว์ครั้งแรก ในพิธีเปิดงาน “ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ไฮไลท์ขบวนที่น่าจับตา “รถบุปผชาติ” ศิลปะประติมากรรมเท่าขนาดจริงของ “คุณหญิงโม” บนหลังม้า “เจ้าดำ” ม้าคู่ใจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขบวนที่ 1 นำโดย “รถบุปผชาติ”

 3,958 total views,  485 views today

Read more

ท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา DBA MBA ศึกษาดูงานต่างประเทศ Google Singapore

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จาก องค์กรระดับโลก ให้กับบัณฑิตศึกษา โดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Google ประเทศ Singapore เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม

 3,632 total views,  4 views today

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 ที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 111 total views

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) Ver 4.0

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) Ver 4.0 ณ ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารมุข –

 3,012 total views

Read more

อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ครั้งที่ 4 กลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

 4,830 total views

Read more

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นตัวแทนคณะวิชาฯ รับประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ เป็นตัวแทนคณะวิชาฯ รับประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420

 86 total views

Read more

ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา” ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  4,176 total views,  2 views

 4,176 total views,  2 views today

Read more

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาฯ

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับเกียรติจากคณะทำงานของสภาการพยาบาล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร (ประธานคณะทำงาน) ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด และ ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส ทำการตรวจเยี่ยมเพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปีการศึกษา

 119 total views,  2 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล The Creator 84 บุคลากรทรงคุณค่า…ผู้สร้างปรากฏการณ์ เน้นตำนาน…ไม่เน้นตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้รับใบอนุญาต เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล ” The Creator 84 บุคลากรทรงคุณค่า…ผู้สร้างปรากฏการณ์ เน้นตำนาน…ไม่เน้นตำแหน่ง“ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ84ปี ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ

 99 total views

Read more

อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ อ.วราพร โภชน์เกาะ ได้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Aniniversary RUN 2023”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ อ.วราพร โภชน์เกาะ ได้เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Aniniversary RUN 2023”

 131 total views,  2 views today

Read more