บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล

30 พฤษภาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่าง รพ.ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากท่านผศ.(พิเศษ)ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมโดยท่านอธิการบดี ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ขอบคุณมิตรภาพ ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลทุกท่านที่ให้การดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น

Loading

Read more

อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023

Loading

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่” โดย อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ รอง

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ , ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และ ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ท่าน 1. นางสาวบุญญ์กัญญ์ จิรเพิ่มพูน  ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ท่าน  1.นายกฤตย์ษุพัช สารนอก 2. นายวิสิฐศักดิ์ รักพร 3. นางสาวเพ็ญภัทรา เติมพันธ์ และ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา”

วันที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการสนับสนุนจัดหาโลหิตสำรอง “โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจนครราชสีมา” โดยมีอาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

3 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารมุข-ปราณี นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลสืบไป

Loading

Read more

ศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น

ภาพบรรยากาศการอบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น จัดขึ้นโดยทีมงานศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวเปิดพิธีโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในวันสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร 2566-2567

Loading

Read more

อาจารย์ เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop ​สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์”

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2566 อาจารย์ เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop​สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” โครงการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

Loading

Read more

อาจารย์ ดร.ชุติ​ญา​ภ​ั​ค​วาฤทธิ์ หัวหน้า​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​ธุรกิจ​ดิจิทัล​ และ อาจารย์ กิติพงษ์​ จันทร์​ถาวร นำนักศึกษา​เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop​ สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์”

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชุติ​ญา​ภ​ั​ค​วาฤทธิ์ หัวหน้า​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​ธุรกิจ​ดิจิทัล​ และ อาจารย์ กิติพงษ์​ จันทร์​ถาวร นำนักศึกษา​เข้าร่วมอบรม “1212 ETDA Workshop​ สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล​โฮเทล

Loading

Read more