คณะผู้บริหารจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการความรู้กับการทำงาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารจาก #คณะวิทยาการจัดการ#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร #คณะบริหารธุรกิจ#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศศิธร์ คณบดี #คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการความรู้กับการทำงาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา #NRRU#FMS#VU#BA #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #vongchavalitkuluniversity #มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

ประมวลภาพบรรยากาศ “พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Read More

ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผศ.พตท.หญิง ดร.รังสิยา วงษ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าศูนย์จีนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ร่วมกับภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบนโยบายการทูตเศรษฐกิจ และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น ๔ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Read More

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดยอาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์) อาจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ โชคถาวร (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เข้าร่วมประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลัก ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

Read More

ปฏิทินและกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปี 67 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปฏิทินและกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปี 67 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลิ้งก์เอกสารระเบียบการรับสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1qOxYRuT29ioTBWtHlFy9_O44JeFSLtNG​

Read More

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยูนนาน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยูนนาน เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ รวมถึงด้านความร่วมมือทางการวิจัย และเดินทางศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือทางสหกิจศึกษา ณ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน Yunnan Hong Chuang Packaging บริษัทในเครือ #Semcorp #MOREVONG#ความร่วมมือ#การศึกษาไทย_จีน#VongchavalitkulUniversity#โคราช#นครชัยบุรินทร์#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#นครราชสีมา

Read More

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน VU MOREVONG ให้เป็น One stop service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน VU MOREVONG ให้เป็น One stop service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่รวมถึงศิษย์เก่าไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย สามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดติดตั้ง VU MOREVONG Application ได้แล้ววันนี้ใน App store https://apps.apple.com/th/app/vu-morevong-app/id6478375988 หรือ Google play https://play.google.com/store/apps/details... #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#ธนาคารกรุงไทย #vongchavalitkuluniversity #มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#Korat#VU#โคราช

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.รังสิยา วงศ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.รังสิยา วงศ์อุปปา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Korat #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #vongchavalitkuluniversity #มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#เรียนมอวงษ์#มอเอกชนโคราช#VUfamily#morevong#Korat#VU#โคราช#นครชัยบุรินทร์

Read More

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาอวี้ซี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล #อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ #รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. อธิต ทิวะศะศิธร์ #คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์จีนสัมพันธ์ เดินทางเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาอวี้ซี เพื่อหารือความร่วมมือทางการศึกษาระดับปริญญาตรี การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ รวมถึงด้านความร่วมมือทางการวิจัย และศึกษาดูงานที่ บริษัท Tonghai Jinhai Agricultural Technology Development ในหมู่บ้านเจียลี่หยวน ตำบลเหอซี เขตทงไห่ เมืองอวี้ซี มณฑลยูนนาน ซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นหนึ่งในองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นองค์กรชั้นนำด้านการเกษตรที่สำคัญของมณฑลยูนหนานที่มีการปรับปรุงพันธุ์ต้นกล้ากุหลาบนานาสายพันธุ์ ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ R&D และฐานการผลิต ๙๕๗ เอเคอร์ (๑,๐๙๐ ไร่) #MOREVONG#ความร่วมมือ#การศึกษาไทย_จีน #VongchavalitkulUniversity#โคราช#นครชัยบุรินทร์ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#นครราชสีมา

Read More