มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา จัดอบรม “ทักษะการเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดอบรม “ทักษะการเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนา” ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยการบรรยากาศการอบรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การระดมสมองในการผลิตสื่อเพื่อพระพุทธศาสนา และการนำเสนอรวมทั้งการได้รับการแนะนำในด้านการผลิตสื่อ

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

 120 total views,  1 views today