คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นตัวแทนคณะวิชาฯ รับประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นตัวแทนคณะวิชาฯ รับประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย อาจารย์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ เป็นตัวแทนคณะวิชาฯ รับประเมินมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

และได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมบริการสนับสนุนสุขภาพ เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Loading