อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ครั้งที่ 4 กลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) และความต้องการที่แท้จริงตามบริบทและศักยภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่(ภูมิภาค)

ทั้งนี้ โครงการจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Backbone (กระดูกสันหลัง หรือเส้นเลือดใหญ่) การคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ทุกประเภท – ทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ

โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน-ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมรับฟังผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้นำความคิดเห็นจากการจัดสัมภาษณ์เชิงลึกก่อนหน้ามานำเสนอต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมรายโครงการ ทุกๆ 5 ปี (2566-2570, 2571-2575 และ 2576-2580)

“เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการหรือปัญหาของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป”

Loading