มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) Ver 4.0

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) Ver 4.0 ณ ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารมุข – ปราณี วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566

Loading