ศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น

ภาพบรรยากาศการอบรมโซลาร์เซลล์ สอนออกแบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ หลักสูตรระยะสั้น

จัดขึ้นโดยทีมงานศูนย์การเรียนรู้โซลาร์เซลล์และสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวเปิดพิธีโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading