อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 11 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ได้รับเกียรติจากอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบรางวัลเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนี้เป็นพิธีสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วย และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้รับบริการบนหอผู้ป่วยสถานประกอบการและในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและเกิดความภาคภูมิใจ

#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล#คณะพยาบาลศาสตร์

Loading