กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะผู้บริหาร นำโดย….อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,ผศ.ดร พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร. อลงกต ยะไวทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

Loading