คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 – 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 – 2569)

Loading