คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เรื่อง “ประเมินภาวะซึมเศร้า การให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า ให้ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 และอบรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรมที่ต้องดูแลใกล้ชิดให้แก่ครู โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็นการบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมเป็นต้นแบบเรื่องดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและการดูแลนักเรียนกลุ่มพิเศษให้เกิดศักยภาพสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป

#ขอบคุณข่าวสารจากเพจ : ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading