สำนักอธิการบดี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สำนักอธิการบดี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading