อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 และให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่จัดมอบโดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 และให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่จัดมอบโดยเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สวนภูมิรักษ์ 2 (สวายเรียง)

🔰ในงานนี้ อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่นต่อเด็กและเยาวชน” สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2566 จาก 6 สาขา จำนวน 14 ราย ดังนี้

🧡 สาขาการศึกษาและวิชาการ จำนวน 2 ราย คือ

1.นางสาวขวัญทิพย์ รังสิยาพัฒน์ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

2.นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์

🧡 สาขากีฬาและนันทนาการ จำนวน 2 ราย คือ

1.นายวสุพล ตรีกลาง ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.นายจีระภัทร สมังเชื้อ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ

3.สาขากีฬาและนันทนาการ จำนวน 2 ราย คือ

4.นายสวิตต์ ทิศกระโทก ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์

🧡สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ราย

1.นางสาวอัญชนวรรณ กุนะ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🧡สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเยาวชน

1.นายจิตติพล คำแก้ว ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์

2.นายอัคคภาคย์ พัฒน์ธนกิตติโชค ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ

3.นางสาวจารุวรรณ นาดี ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

4.นางสาวมณีรัตน์ พิมพ์ศรี ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

5.นางสาวปริยากร เจริญสุข ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

6.นางสาวธวัลรัตน์ ธนกิตติ์ศรีกุล ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

7.นางสาวนันทภัทร เจริญสุข ชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

🧡สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จำนวน 1 ราย

1.นายพงศกร มีแก้ว ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์

Loading