มอวงษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2569

วันที่ 22 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็น เจ้าภาพการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2569 (MOU: Collaboration for information and preparation for proposing to host the 24th World Orchid Conference 2026) ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา และ สมาคมกล้วยไม้โคราช กับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย

โดยมี อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค หัวหน้างานบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร่วมติดตามการลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

Loading