VU Smart Farm เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้…ที่ วียู สมาร์ทฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม ตัดผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ และจัดจำหน่าย ณ vu smart farm มหาวิทยาลัยวงษ์วลิตกุล

พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับ คณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนายร้อยต่อไปในอนาคต เพิ่มศักยภาพให้แก่หน่วยงาน

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1BP0v9Mh9o0WnfhDhcQDWLk4sCm3…