ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2566 

สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567 ทุนสนับสนุนวงเงิน 10,000 บาท/กลุ่ม โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการส่งข้อเสนอโครงงาน ได้ที่ https://shorturl.asia/kgEHV หรือสแกน QR Code ตามแนบ

Read More