💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อ้างถึงคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่๒๘๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๓ เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓-๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
คำสั่ง อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี
๒๑ มีนาคม๒๕๖๓

————————————

สำหรับอาจารย์ที่มีตารางสอนในภาคฤดูร้อน

ให้ดำเนินการสอนทาง On-Line ตามตารางสอนภาคฤดูร้อนที่ประกาศไว้แล้ว