มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 ที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 111 total views

Read more

Proceedings การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

ดาวน์โหลดไฟล์เล่ม Proceedings การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7  734 total views,  3 views today

 734 total views,  3 views today

Read more

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  615 total views

 615 total views

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

 988 total views

Read more

? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

 1,202 total views,  4 views today

 1,202 total views,  4 views today

Read more