Saturday, December 2, 2023

Uncategorized

UncategorizedNews

สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

Loading

Read More
Uncategorized

อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่ 2 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ข้าราชการทหารต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่

Loading

Read More
UncategorizedNews

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 ที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Loading

Read More
Uncategorized

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Loading

Read More
News-AdvertiseUncategorized

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Loading

Read More