ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Read more