💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

Read more

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร4ปี) และ หลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต

Read more