สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 161 หน่วยงาน ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปญหาเมือง Traffy fondue ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป

Read More

อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่ 2 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ข้าราชการทหารต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่ 2 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ข้าราชการทหารต่อไป

Read More

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 ที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 จำนวน 115 คน โดยมีรองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการทำพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คุณเพ็ญศรี รักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนครราชสีมา คุณนพวรรณ ทักษานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาคุณปราณิสา พงศ์ปภาดา หัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลขามสะแกแสง และตัวแทนจากแหล่งฝึกโรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลสีคิ้ว รพสต.โตนดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จกับก้าวแรกของการเข้าสู่วิชาชีพ

Read More

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Read More

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอ้างถึงคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่๒๘๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๓ เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓-๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ประกาศมาให้ทราบทั่วกันคำสั่ง อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี๒๑ มีนาคม๒๕๖๓------------------------------------สำหรับอาจารย์ที่มีตารางสอนในภาคฤดูร้อนให้ดำเนินการสอนทาง On-Line ตามตารางสอนภาคฤดูร้อนที่ประกาศไว้แล้ว

Read More