Proceedings การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

ดาวน์โหลดไฟล์เล่ม Proceedings การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7  181 total views

 181 total views

Read more

ข่าวประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 click <<<—-  767 total views,  2 views today

 767 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  202 total views

 202 total views

Read more

💡ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงประกาศปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๓-๑๒เมษายน ๒๕๖๓ และเปิดทำการ วันที่ ๑๓ เมษายน๒๕๖๓
ประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

 370 total views,  2 views today

Read more

?ประกาศคณะศึกษาศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

 505 total views,  4 views today

 505 total views,  4 views today

Read more