✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และอ.จิราภรณ์ ประธรรมโย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ชุมชนหนองมะค่า อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา