การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” ประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2/2565 "การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่" ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดการส่งบทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) ดังนี้  1. เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน 1 พย.64  2. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน 1กพ.65  3. วันสุดท้ายของการส่งผลงานปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 28 กพ.65  4. ประกาศผลการคัดเลือก 3 มีค.65 5. นำเสนอในงานประชุมวิชาการ 16 มีค.65 

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารรูปแบบการส่งบทความ 01.คำแนะนำการเขียนบทความวิชาการ 02-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย 03-คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ 04-template บทความวิชาการ 05-template บทความวิจัย 06-ttemplate-สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 07-แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา 08-แบบรับรองการตีพิมพ์สำหรับบุคลทั่วไป 09-หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 10-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมเอกสารทั้งหมด

Read More

✅วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course” ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว

Read More

✅วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการในหัวข้อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาหญิงชั้น ปวช. ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

Read More

✅ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPublicHealth.VU%2Fposts%2F3244441062258878&show_text=true&width=552&height=766&appId" width="552" height="766" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Read More

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และอ.จิราภรณ์ ประธรรมโย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ชุมชนหนองมะค่า อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

Read More

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read More