ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ฝ่ายเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา” ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

Loading