Saturday, December 2, 2023
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ , ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และ

ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชั้นตราจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวบุญญ์กัญญ์ จิรเพิ่มพูน 

ชั้นตราเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 ท่าน 

1.นายกฤตย์ษุพัช สารนอก

2. นายวิสิฐศักดิ์ รักพร

3. นางสาวเพ็ญภัทรา เติมพันธ์

และ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กัญนิกา อยู่สำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Loading