อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ .ดร.สิริ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์ ดร.ชุติญาภัค วาฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช ซึ่งจะเป็นต่อยอดและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลยุคใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอ Regional Startup Pitching เพื่อเฟ้นหา Startup Rising Star

Loading