อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่ 2 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ข้าราชการทหารต่อไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอาจารย์ฉัตรดนัย รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ ได้เข้าหารือแนวทางการศึกษาที่กองพันพัฒนาที่ 2 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU ในการส่งเสริมการศึกษาแก่ข้าราชการทหารต่อไป

Loading