สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สวทช (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมวิทยากรอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue” สำหรับหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 161 หน่วยงาน ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปญหาเมือง Traffy fondue ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป

Loading