มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินการ” ติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ ” ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินการ” ติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ ” ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวต้อนรับและรายงานผลการติดตามผลการเรียนกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

Loading